#com( )

#com( )

poster_fb

#com( )은 식스 스페이스와 바림이 하노이에서 함께하는 프로젝트, 그리고 프레젠테이션 입니다.

식스 스페이스 (하노이) 와 바림 (광주)는 함께 #com( ) 라는 프로젝트를 진행했습니다. 12월 10일부터 15일까지, 식스 스페이스와 바림의 참가자는 다양한 형식으로 일련의 생각을 발표했습니다. 10일 저녁 6시 오프닝을 시작으로, 이하와 같은 프로그램이 있었습니다.

#com( ) is a project and presentation in Hanoi brought by Six Space and Barim. Six Space (Hanoi) and Barim (Gwangju) present a collaborative project #com( ) together. From 10th to 15th, participants from Six Space and Barim will present a series of thoughts in various formats. Starting from the opening on 6pm, Dec 10th at Six Space, the programs are as following.

Một dự án và trình bày bởi Six Space và Barim. Six Space (Hà Nội) và Barim (Gwangju) giới thiệu một dự án hợp tác mang tên #com( ). Từ ngày 10 tới ngày 15, người tham dự từ Six Space và Barim sẽ trình bày một chuỗi ý tưởng, suy nghĩ dưới nhiều hình thức khác nhau. Bắt đầu vào lúc 6 giờ ngày 10 tháng 12 ở Six Space, chương trình như sau.


오프닝/OPENING

12월 10일 저녁 6시 / 6pm on 10th

 

프레젠테이션/ PRESENTATION

12월 12일, 13일 1시- 5시 / 14일, 15일 1시 – 9시

1-5pm on 12th, 13th / 1-9pm on 14th, 15th

 

퍼포먼스/PERFORMANCE

12월 10일 저녁 6시 / 6pm on 10th at Six Space / ANNAM, Quang Vũ

12월 13일 저녁 9시 40분 Chà Lan / 9:40pm on 13th at DeN / Chà Lan

12월 15일 저녁 8시 40분 Chà Lan / 8:40pm on 15th at Hanoi Rock City / Chà Lan

 

라운드 테이블/ROUND TABLE/BÀN TRÒN

12월 14일 저녁 6시 / 6pm on 14th / 김효정 Hyo Jung Kim

“언-커먼 플레이스 : 언-유주얼한 연결과 #com( )의 작품에 대하여”

“Un-Common-Place: On Unusual Connections and the Works in #com( ) ”

“Nơi-chốn-không-quen: Giữa mối quan hệ lạ thường và các tác phẩm trong Dự án #com( )”/

 

12월 14일 저녁 8시 / 8pm on 14th / 사심지 SASIMJI

“지금 내가 여기에 있다 : zine과 문화”

“Here I Am: Zine and Culture”

“Tôi đang ở đây: Zine và Văn hóa”

 

12월 15일 저녁 6시 / 6pm on 15th / Jinjin Xu, Nhung Đinh, Orawan Arunrak

“아트와 커뮤니티”

“Art and Community”

“Nghệ thuật và Cộng đồng”

 


참여자/PARTICIPANTS/ THÀNH VIÊN THAM GIA (알파벳 순)

> ANNAM /  “An Nam Cổ Nguyệt”

힙합 베이스의 두명의 음악 프로듀서로 이루어진 ANNAM은 베트남 유산에 영감을 받아 일렉트로닉 곡을 만들고 공연하며, 전통 튠을 통해 베트남 현대 음악의 개념에 다가간다.

ANNAM, a collective of 2 music producers based in hip-hop, creates and performs electronic music inspired by Vietnamese heritage and challenge the notions of Vietnamese contemporary music through traditional tunes.

.2 nhà sản xuất nhạc thách thức khái niệm về âm nhạc đương đại Việt Nam qua những giai điệu truyền thống.


Đặng Hồng Anh, Đỗ Tường Linh, Thành Vinh, Thùy Thùy, Trần Thị Thu Trang / “TẮC KÈ HOA”

TẮC KÈ HOA는 5명의 에디터가 발행하는 베트남의 예술, 문화 씬에 대한 새로운 zine이다. #com (  )에서는 zine을 만들고자 하는 동기와, 전체적인 컨셉, 그리고 몇가지 아트워크를 발표한다.

Produced by 5 editors, TẮC KÈ HOA is a new zine dealing with issues related to the Vietnamese art and cultural scene. In this #com(  ) project, they present a motivation, general concept, and few art works.

Sản xuất bởi 5 thành viên, TẮC KÈ HOA làm một zine mới về những vấn đề liên quan tới văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

 

zine 아트워크 참여작가 / credit of artists for art works

“Spaghetti alla nutella pelosa” – Nguyen Hoang Giang

“Burden” – Thuy Anh Nguyen

“Unnamed” – Pham Ngoc Ha Ninh

“Photo studio” – Quynh Dong


Đặng Quang Vũ / “Jeu des petits chevaux”

오프닝 저녁, Vũ는 관객들과 게임을 한다. Jeu des petits chevaux 는 프랑스가 베트남에 남기고간 게임이다.

On the opening night, Quang Vũ invites the audience to play a game with him. Jeu des petits chevaux is a Viet game left by French.

Vào ngày mở cửa, Quang Vũ mời khán giả tham gia một trò chơi với cậu.


> GIM GWA LEE(Taeseung Kim, Seungjoon Lee, Haram Choi), Linh Hà, Trang Chuối) / “Chà Lan”

5명의 뮤지션은 “Chà Lan”이라는 새로운 그런지 락 하노이 밴드로 데뷔한다. 새로운 밴드가 형성되는 과정을 비디오로 제작해 발표하고, 13일, 15일, 각각 DeN과 Hanoi Rock City에서 공연했다.

5 of musicians debut as “Chà Lan,” a new grunge rock band in Hanoi. A video about the process of forming a new band is presented, and on 13th and 15th, they performed at DeN and Hanoi Rock City.

5 nhạc sĩ, ca sĩ ra mắt ban nhạc rock grunge “Chà Lan” ở Hà Nội.

Linh Hà (V), Taeseung Kim (G and V), Seungjoon Lee (G), Trang Chuối (B), Haram Choi (D)

원곡 김과리, 베트남 가사 번역 Chuối. Original song composed by GIM GWA LEE. Lyrics translated into Vietnamese by Chuối.


Haram Choi “Excuse Me”

최하람은 환경음을 사용해, 소음을 생성하는 사람들의 태도에 대해 질문한다. “익스큐즈미”는 오토바이, 자동차 등의 운행 수단을 이용하지 않는 보행자를 위한 대(對)차 경적이다. 보행 중 오토바이 등이 진로를 방해하거나 기타 보행에 불편함을 유발하는 상황이 발생했을 때, 스위치를 눌러 경각심을 준다.

Working with environmental sound, Haram questions on the attitude of people who generate noise. ‘’Excuse me’ is a human-to-vehicle horn for pedestrians who do not ride bikes, cars, or other means of transportation. Under circumstances such as a bike obstructs the course of a pedestrian, any other inconveniences while walking, you can warn them by pressing the buttons.

Làm việc với âm thanh môi trường, Haram đặt câu hỏi về thái độ của mọi người gây tiếng ồn trong thành phố. “Excuse me” là một cái còi di động không phải  dùng để gắn cho xe máy, ô tô, tàu điện, mà là cho con người. Nó được tạo ra để được sử dụng như một chiếc bút di động điều khiển bằng tay. Bất cứ khi nào cần, người đi bộ có thể nhấn nút để cảnh báo người qua lại.


>Hyo Jung Kim with Vu Duc Toan and ThùyThùy / “Un-Common-Place: On Unusual Connections and the Works in #com( )”  “Nơi-chốn-không-quen: Giữa mối quan hệ lạ thường và các tác phẩm trong Dự án #com( )” “언-커먼 플레이스 : 언-유주얼한 연결과 #com( )의 작품에 대하여”

김효정은 이 프로젝트 속의 작품들의 특이한 연결점에 대해 라운드 테이블을 열었다.

During the project, Hyo Jung opened a round table on unusual connections and the works in this project.

Trong suốt dự án, Hyo Jung mở một bàn tròn về mối quan hệ lạ thường giữa các tác phẩm trong dự án này.  


> Jinjin Xu, Nhung Đinh, Orawan Arunrak with Trần Thị Thu Trang  / “아트와 커뮤니티” “Art and Community” “Nghệ thuật và Cộng đồng”

아트, 소셜워크를 배경으로 가지는 세 패널이 예술과 사회 사이의 복잡하게 얽힌 관계에 대해 토론했다.

Coming both from art and social work backgrounds, they discussed the entanglements between art and society.

Đến từ thực hành nghệ thuật và xã hội, họ sẽ bàn về những vấn đề vướng mắc giữa nghệ thuật và xã hội.


Min-hyung Kang / “Hà Nội Biennale”

강민형은 역대 광주비엔날레를 테마로 하노이로 가져와 미래에 생길 하노이 비엔날레에 대해 생각한다.

Min brings the historical Gwangju Biennale themes to Hanoi in order to discuss future Hanoi biennale.

Min mang những chủ đề của Gwangju Biennale lịch sử tới Hà Nội để có thể bàn luận về một Hà Nội biennale trong tương lai.


SASIMJI (Nagum Gang, Siyoung Park) /  “How to Become a Hip and Cool City” “Làm sao để trở thành một thành phố Hip và Cool”

강나검, 박시영 두 편집자와 필자로 이루어진 사심지는 광주의 서브컬쳐와 그 부산물, 그리고 하노이와의 공통점에 대해 이야기한다. 영상, 설치, 하노이 특별판 사심지 발간과 함께, 라운드 테이블을 열고, 하노이의 zine 씬에 대해 토론했다.

Sasimji, 2 zine editors and writers, talks on subcultures and its by-products in Gwangju with discussing its commonality to Hanoi. With a video, installation, and a special Hanoi edition of Sasimji, they opened a round table to discussed the Hanoi zine scene.

Sasimji, 2 biên tập và người viết zine, nói chuyện về những tiểu văn hóa và những sản phẩm của nó ở Gwangju và thảo luận về sự tương đồng với Hà Nội.


Wonjae Song “Spot The Difference” “Hãy tìm điểm khác biệt” (film) “Personal Memorial Park” “Công viên Tưởng niệm Cá nhân” (installation)

송원재는 공공적 그리고 개인적 목적에 있어서 공원이 가지는 의미와 기원에 대해 생각한다. 두 도시의 공원을 촬영한 영상과 함께 자신만의 공원을 만들고 이름지을 수 있는 참여형 작품을 제작한다.

Wonjae thinks on the meaning and origin of parks in terms of its public and private purposes. With a video of parks in two cities, he creates a participatory work that everyone can make a park and name it.

Wonjae nghĩ về ý nghĩa và nguồn gốc của công viên ở khía cạnh mục đích công cộng và riêng tư của nó.


  Younggi Seo“Gwangju-Hanoi Edition”

스케치와 드로잉을 통해, 서영기는 광주와 하노이의 풍경을 기록하고 해석한다.

Through sketch and drawing, Younggi records and interpret landscapes of Gwangju and Hanoi.

Bằng phác thảo và tranh vẽ, Younggi ghi chép lại và diễn giải lại khung cảnh của Gwangju và Hà Nội


CO-CURATED BY

Đỗ Tường Linh & Min-hyung Kang

 

SPONSORED BY

Art council Korea, Barim, & Six Space

이 글은 news 카테고리에 분류되었습니다. 고유주소 북마크.